Мова сайту Ваше місто
Хмельницький: +38 (096) 970-78-76
Кам'янець - Подільський: +38 (067) 616-00-99

 

Публічна оферта


ДОГОВІР про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання) редакція від 24 лютого 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мовна школа ОЛА», в особі Директора Нечипорук Валентини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Учню, з вивчення іноземної мови, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
1.2. Учнем за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві - приєднання.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ:

2.1. Договір вважається укладеним і набуває сили Договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п.2.2. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.
2.2. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця і на сайті http://www.ola.com.ua/about/publichna-oferta/ шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:
- заповнення Замовником Заяви - приєднання ( Додаток № 1 до даного Договору);
- оплата Замовником, або іншою особою послуг Виконавця для Замовника.
Будь-яка з вказаних дій, яка виконана Замовником окремо свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згідний з його умовами в повному обсязі.
2.3. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви і оплати послуг та діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України. 

2.4.  Укладання Договору означає, що Замовник послуг: 

-      отримав і ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги і з порядком їх надання;

-      надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання персональних даних Замовника і вказаному Замовником Учня, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних»;

-      дає свою згоду в порядку ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Учень може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Учня, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця заповнивши відповідну Заяву (Додаток № 2 до даного Договору) в 2-х екземплярах по одному для Сторін;

-      приймає  всі умови  вказаного Договору без зауважень.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на занятті в групі або індивідуально,, тривалістю 50 хвилин або 1 година 20 хвилин, що попередньо узгоджується між Сторонами.
3.2. Заняття відбуваються двічі на тиждень, згідно встановленого розкладу. За домовленістю Сторін кількість занять на тиждень можна змінювати. При занятті менше двох разів на тиждень, користування послугами ОЛА КЛАБ є платним.
3.3. Перше заняття для нових Учнів в групі з кількістю 3 (три) і більше Учня є безкоштовним, крім занять спецкурсу. Учень може отримати лише 1 (одне) безкоштовне заняття з обраної іноземної мови. Перше індивідуальне заняття та заняття в групі з кількістю 2 (двох) Учнів оплачується згідно тарифу.
3.4. Групи, в яких Учні не бажають, щоб до них додавались нові Учні (закриті групи), займаються до 14:00. Після 14:00 закриті групи з 3-4 Учнів можуть займатись лише в аудиторіях: Україна, Британія, Мексика, Індія та Канада. Група з 5-7 Учнів не може бути закритою, Виконавець може добавляти Учнів в такі групи.
3.5. ОЛА КЛАБ - це заходи, які включають в себе розмовні заняття на різні теми, ігри, екскурсії, покази відео матеріалів: серіали, навчальні відео, фільми та інше. Графік занять розміщуються на дошці оголошень в приміщенні Мовної школи ОЛА, на сайті www.ola.com.ua і в соціальних мережах.

3.6.      Учні, які вивчають іноземну мову двічі на тиждень і частіше можуть безкоштовно відвідувати заходи ОЛА КЛАБ з тієї мови, яку вивчають і рівня своєї групи. Забороняється відвідувати заходи ОЛА КЛАБ не свого рівня знань: який не відповідає рівню знань групи, в якій навчається учень. У разі вивчення мови індивідуально, рівень знань визначається адміністрацією школи ТОВ «Мовна школа ОЛА». З мови, яку учні не вивчають в ТОВ «Мовна школа ОЛА» вартість визначається згідно затверджених тарифів. При занятті менше двох разів на тиждень і не учнів ТОВ «Мовна школа ОЛА», користування послугами ОЛА КЛАБ є платним згідно затверджених тарифів.

3.7. Тривалість загального курсу з вивчення Європейських мов складає 192 заняття. Тривалість загального курсу з вивчення японської, китайської, арабської та турецької мов складає 288 годин. По завершенню даного курсу Учень отримує сертифікат, в якому вказується рівень знань Учня, згідно зі складеним ним тестом рівня Pre - Іntermidiate, Intermidiate або Upper - Іntermidiate. При бажанні навчання може бути продовжено для досягнення вищого рівня знань.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з Учнем.
4.1.2. Видати Учню, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
4.1.3. Не розголошувати відомості, які стали Виконавцю відомі під час виконання умов цього Договору.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:
➢ у разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
➢ у разі відсутності у Замовника передплати перед Виконавцем за надання послуг;

➢якщо під час поточного тестування Учнем набрано 35 або менше відсотків правильних відповідей; 

➢у разі систематичного невідвідування занять Учнем.

4.2.2. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.4. У будь-який момент відмовити Учню в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а Учням — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
4.2.5. В разі повернення Учня з відпустки, якщо його рівень знань не відповідає рівню знань учнів з, якими він займався у групі до відпустки, Виконавець має право запропонувати йому іншу групу (при наявності) з його рівнем знань, або індивідуальні заняття для покращення його рівня знань, які оплачуються згідно Тарифів.
4.2.6. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.7. Надати Учню приміщення, необхідні матеріали (за винятком навчальних посібників) та обладнання для вивчення іноземної мови. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом.
4.2.8. Самостійно формувати групи враховуючи рівень знань Учнів, їхній вік, наявність вільних аудиторій, викладачів та інше.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Учнем Правил перебування та поведінки в ТОВ „Мовна школа ОЛА”.
4.3.3. Бережно ставитися до приміщення та інвентарю Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю збитки. 4.3.4. Заповнювати затверджену Виконавцем Заяву на надання відпустки (Додаток № 3 до даного Договору), якщо він бажає йти у відпустку згідно п. 4.4.3 , 4.4.4 цього Договору.
4.3.5. Не розголошувати відомості, які стали відомі Учню під час виконання умов цього Договору. 4.3.6. Виконувати інші зобов’язання, які передбаченні Договором.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
4.4.3. Йти в відпустку (не відвідувати уроки) не менш 3-х і не більше 6-ти занять підряд в поточному періоді оплати (вісімці - 8 занять) за поточний місяць та не більше 3-х разів протягом навчального року і загальною кількістю не більше 16 днів.
4.4.4. Не відвідувати і не оплачувати 3 і більше заняття підряд лише за умови заповнення Заяви на надання відпустки (Додаток № 3 до даного Договору) до 6-го поточного заняття, якщо така відпустка припадає на період наступних 8 занять.
4.4.5. Після повернення Учня з відпустки він має право продовжити навчання в групі, які він займався до відпустки, лише за умови відповідності його рівня знань рівню знань групи.
4.4.6. При заняттях індивідуально відміняти заняття або змінювати час та дні заняття попередивши про це адміністратора за 1 добу (в форс-мажорних обставинах за 3 години) до початку заняття не частіше ніж 2 рази на місяць. Йти у відпустку не частіше 3-х разів протягом року.
4.4.7. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.8. Розірвати даний Договір, шляхом заповнення Заяви про розірвання Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання) (Додаток № 4 до даного Договору).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на попередній платній основі, відповідно до затверджених Виконавцем Тарифів, вказаних на інформаційному стенді і на сайті Виконавця за адресою www.ola.com.ua (надалі – "Тарифи").
5.2. Вартість оплати залежить від тривалості заняття, обраного курсу та кількості учнів в групі.
5.3. Учню, який вивчає 2 іноземні мови в в ТОВ «Мовна школа ОЛА» , надається знижка 5% на вивчення кожної із них. Учню, який відвідав більше 100 занять з будь-якої мови в ТОВ «Мовна школа ОЛА», надається знижка 5% на подальше, навчання. Знижки передбачені в цьому пункті не сумуються.
5.4. Послуги з вивчення іноземної мови надаються лише на умовах повної передплати, а саме оплати на перед восьми занять, винятком є п. 5.5 - 5.6 цього Договору.
5.5. Учень, який приєднується в групу не на початку вісімки, оплачує кількість занять, до кінця поточної вісімки, далі оплачує послуги згідно п. 5.4 даного Договору.
5.6. Інтенсивний курс та спецкурси оплачуються не по 8 занять, а проводиться на умовах повної передплати за весь курс.
5.7. Сума до сплати виписана в рахунку залежить від кількості учнів на момент видачі рахунку, а саме на поточному 7-му занятті (рахунок виписується на наступні 8 занять) і не змінюється при подальшій зміні кількості учнів.
5.8. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.9. Оплата, внесена Замовником, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Замовника послуг - не повертається.
5.10. У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються Замовнику.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщенні Мовної школи ОЛА або в безпосередній близькості від них.
6.3. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Учню) відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Строк дії договору – до закінчення надання послуг передбачених п. 1.1 цього Договору, або в інших випадках передбачених цим Договором.

9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця. Зміни і доповнення вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
9.2. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець послуг повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на сайті Виконавця не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.
9.4. Договір може бути розірваним з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору або в інших випадках передбачених цим Договором.
9.5. Договір може бути розірвано достроково за ініціативою Замовника у наступних випадках:
- в односторонньому порядку шляхом заповнення Заяви про розірвання Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання) (Додаток № 4 до даного Договору).
- при істотній зміні умов договору.
9.6. Договір може бути розірвано достроково Виконавцем у наступних випадках:
- при несвоєчасній оплаті Замовником наданих послуг Виконавцем;
- при порушені Учнем Правил перебування та поведінки в ТОВ „Мовна школа ОЛА”. 9.7. Закінчення строку дії Договору, дострокове його розірвання за ініціативи Сторони або Сторін, не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків, які виникли під час дії Договору або у зв’язку із його виконанням.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
10.2. Замовник послуг підтверджує, повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків, які витікають або пов’язані з виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі, а також що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ "Мовна школа ОЛА"
29013 м. Хмельницький, пров. Пекарський 6,
Р/р UA633154050000026000060739194, МФО 315405 ПАТ КБ «ПриватБанк»,
Код ЄДРПОУ 37825507,
свідоцтво № 2225019166
Тел.: 38(0382)707876, 38(068)3600108,
www.ola.com.ua ola.km.ua@gmail.com
Редакція Договору від 24 лютого 2020 року