Публічна оферта

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «Мовна школа ОЛА».

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом – «Договір», «Мовна школа ОЛА», далі по тексту – «Виконавець», і містить всі істотні умови, необхідні для надання послуг , далі по тексту – «Послуги».
1.2.  Під «Мовною школою ОЛА» розуміється, що послуги надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мовна школа ОЛА», Фізичною особою-підприємцем Нечипорук В.М. відповідно до умов даної Оферти та додатків до неї, які є її невід’ємною частиною.
1.3.  Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.  Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником в порядку і на умовах цього Договору.
2.2.  Учнем за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.

3.  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2.  Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій передбачених п.3.3. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.  
3.3. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця і на сайті https://ola.com.ua  шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:  

  • направлення  Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до Виконавця;
  • поставив(ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав(ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти»; 
  • часткова або повна оплата Замовником послуг, або іншою уповноваженою ним особою, згідно з встановленим цим Договором порядком і Тарифами.

3.4.  Будь-яка із зазначених у п. 3.3 дій окремо, якщо вона виконана Замовником освітніх послуг, свідчить про те, що Замовник освітніх послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
3.5.  Укладання Договору означає, що Замовник послуг:  
3.5.1.  отримав і ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги і з порядком їх надання; 
3.5.2.  надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання персональних даних Замовника і вказанному Замовником Учня, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних»;
3.5.3.  дає свою згоду в порядку ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Учень може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Учня, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця заповнивши відповідну Заяву (Додаток № 2 до даного Договору) в 2-х екземплярах по одному для Сторін;
3.5.4.  приймає  всі умови  вказаного Договору без зауважень.

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
4.1.  Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на занятті в групі або індивідуально, тривалістю 50 хвилин або 1 година 20 хвилин, що попередньо узгоджується між Сторонами.
4.2.  Заняття відбуваються двічі на тиждень, згідно встановленого розкладу. За домовленістю Сторін кількість занять на тиждень можна змінювати. 
4.3.  Перше заняття для нових Учнів в групі з кількістю 4 (чотири) і більше Учня є безкоштовним (тримає 50 хвилин), крім занять  спецкурсу. Учень може отримати лише 1 (одне) безкоштовне заняття з обраної іноземної мови. Якщо Учень пропустив перше заняття, попередивши Виконавця про його відсутність за день до нього в Учня, зберігається 0 заняття.
4.4.  Перше індивідуальне заняття та заняття в групі з кількістю до 3 (трьох) Учнів оплачується згідно тарифу.
4.5.  Групи, в яких Учні не бажають, щоб до них додавались нові Учні (закриті групи), займаються до 14:00. Після 14:00 закриті групи з 3-4 Учнів можуть займатись лише в аудиторіях: Україна, Британія, Мексика, Індія та Канада. Група з 5-7 Учнів не може бути закритою, Виконавець може добавляти Учнів в такі групи.
4.6.  ОЛА КЛАБ - це заходи, які включають в себе розмовні заняття на різні теми, ігри, екскурсії, покази відео матеріалів: серіали, навчальні відео, фільми та інше. Графік занять розміщуються на дошці оголошень в приміщенні Мовної школи ОЛА, на сайті https://ola.com.ua/ і в соціальних мережах. Якщо на захід ОЛА КЛАБ, згідно попереднього запису зареєструвалося або прийшло менше 3 Учнів, то захід не проводиться. На період карантину максимальна кількість Учнів, які можуть бути присутні на заходах ОЛА КЛАБ становить 9 осіб.
4.7.  Учні, які вивчають іноземну мову двічі на тиждень і частіше можуть безкоштовно відвідувати заходи ОЛА КЛАБ з тієї мови, яку вивчають і рівня своєї групи. Забороняється відвідувати заходи ОЛА КЛАБ не свого рівня знань: який не відповідає рівню знань групи, в якій навчається учень. У разі вивчення мови індивідуально, рівень знань визначається адміністрацією. З мови, яку Учні не вивчають в Мовній школі ОЛА вартість визначається згідно затверджених тарифів. При занятті менше двох разів на тиждень і не учнів Мовній школі ОЛА, користування послугами ОЛА КЛАБ є платним згідно затверджених тарифів.
4.8.  Тривалість загального курсу з вивчення Європейських мов складає 192 заняття. Тривалість загального курсу з вивчення японської, китайської, арабської та турецької мов складає 288 годин. По завершенню даного курсу Учень отримує сертифікат, в якому вказується рівень знань Учня, згідно зі складеним ним тестом рівня Pre-Іntermidiate, Intermidiate або Upper-Іntermidiate. При бажанні навчання може бути продовжено для досягнення вищого рівня знань. 

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1.  Виконавець зобов'язується:
5.1.1.  Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з Учнем.
5.1.2.  Видати Учню, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат). 
5.1.3.  Не розголошувати відомості, які стали Виконавцю відомі під час виконання умов цього Договору.
5.2.  Виконавець має право:
5.2.1.  Відмовити в укладенні Договору чи в наданні послуг за договором: 
5.2.1.1.  у разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються; 
5.2.1.2.  у разі відсутності у Замовника передплати перед Виконавцем за надання послуг;
5.2.1.3.  якщо під час поточного тестування Учнем набрано 35 або менше відсотків правильних відповідей;
5.2.1.4.  у разі систематичного невідвідування занять Учнем.
5.2.2.  На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
5.2.3.  Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень. 
5.2.4.  У будь-який момент відмовити Учню в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю  або третім особам, яких він залучив виконувати свої обов’язки за цим Договором, а Учням — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються. 
5.2.5.  В разі повернення Учня з відпустки, згідно п. 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 цього Договору, якщо його рівень знань не відповідає рівню знань учнів з якими він займався у групі до відпустки, Виконавець має право запропонувати йому іншу групу (при наявності) з його рівнем знань, або індивідуальні заняття для покращення його рівня знань, які оплачуються згідно Тарифів.
5.2.6.  Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника. 
5.2.7.  Надати Учню приміщення, необхідні матеріали (за винятком навчальних посібників) та обладнання для вивчення іноземної мови. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право замінити третіх осіб, яких він залучив для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
5.2.8.  Самостійно формувати групи враховуючи рівень знань Учнів, їхній вік, наявність вільних аудиторій та інше.
5.3.  Замовник та/або Учень зобов'язується: 
5.3.1.  У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються. 
5.3.2.  Дотримуватися/забезпечити дотримання Учнем Правил перебування та поведінки в „Мовні школі ОЛА”. 
5.3.3.  Бережно ставитись до приміщення та інвентарю Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю збитки.
5.3.4.  Заповнювати затверджену Виконавцем Заяву на надання відпустки (Додаток № 3  до даного Договору), якщо він бажає йти у відпустку згідно п. 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 цього Договору. 
5.3.5.  Не розголошувати відомості, які стали відомі Учню під час виконання умов цього Договору.
5.3.6.  Дотримуватися всіх рекомендацій і правил, які затвердженні КМУ, МОЗ у зв’язку з  поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
5.3.7.  Виконувати інші зобов’язання, які передбаченні Договором.
5.4.  Замовник та/або Учень має право: 
5.4.1.  Користуватися Послугами  Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.  
5.4.2.  Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін. 
5.4.3.  Йти в відпустку (не відвідувати уроки) не менше 2-х і не більше 7-ми занять підряд в поточному періоді оплати (вісімці - 8 занять) за поточний місяць та не більше 3-х разів протягом навчального року і загальною кількістю не більше 16 днів.
5.4.4.  Не відвідувати і не оплачувати 2 і більше заняття підряд лише за умови заповнення Заяви на надання відпустки (Додаток № 3  до даного Договору) до 6-го поточного заняття, якщо така відпустка припадає на період наступних 8 занять.
5.4.5.  Після повернення Учня з відпустки він має право продовжити навчання в групі, в якій він займався до відпустки, лише за умови відповідності його рівня знань рівню знань групи, якщо відпустка була менша 7-ми занять і за наявності в групі місця.
5.4.6.  При заняттях індивідуально відміняти заняття або змінювати час та дні заняття попередивши про це адміністратора за 1 добу (в форс-мажорних обставинах за 3 години) до початку заняття не частіше ніж 2 рази на місяць. Йти у відпустку не частіше 3-х разів протягом року.
5.4.7.  Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
5.4.8.  Розірвати даний Договір, шляхом заповнення Заяви про розірвання Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання) (Додаток № 4  до даного Договору).

6.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1.  Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на попередній платній основі, відповідно до затверджених Тарифів (Вартість навчання), вказаних на  інформаційному стенді і на сайті за адресою  https://ola.com.ua (надалі – "Тарифи").  
6.2.  Вартість оплати залежить від тривалості заняття, обраного курсу та кількості учнів в групі.
6.3.  Учню, який вивчає 2 іноземні мови в Мовній школі ОЛА, надається знижка 5% на вивчення кожної із них. Учню, який відвідав більше 100 занять з будь-якої мови в Мовній школі ОЛА, надається знижка 5% на подальше навчання. Якщо всі члени багатодітної сім’ї навчаються в Мовній школі ОЛА, то  всім членам багатодітної сім’ї надається знижка 5%. Знижки передбачені в цьому пункті не сумуються.
6.4.  Послуги з вивчення іноземної мови надаються лише на умовах повної передплати, а саме оплати на перед восьми занять, винятком є п. 6.5 - 6.6 цього Договору.
6.5.  Учень, який приєднується в групу не на початку вісімки, оплачує кількість занять, до кінця поточної вісімки, далі оплачує послуги згідно п. 6.4 даного Договору.
6.6.  Інтенсивний курс та спецкурси оплачуються не по 8 занять, а проводиться на умовах повної передплати за весь курс. 
6.7.  Сума до сплати виписана в рахунку залежить від кількості учнів на момент видачі рахунку, а саме на поточному 7-му занятті (рахунок виписується на наступні 8 занять) і не змінюється при подальшій зміні кількості учнів.
6.8.  Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.9.  Оплата,  внесена Замовником,  у разі одностороннього припинення договору Виконавцем,  у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку  Замовника послуг  -  не повертається.
6.10.  У разі пропуску Учнем занять протягом поточної вісімки із будь-яких причин сплачені кошти за ці заняття не повертаються Замовнику.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
7.2.  Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщенні Мовної школи ОЛА або в безпосередній близькості від них.
7.3.  Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказанному Замовником Учню) відповідно до умов цього Договору. 
7.4.  Виконавець не несе відповідальності, у разі недотримання Учнем або Замовником всіх рекомендацій і правил, які затвердженні КМУ, МОЗ у зв’язку з  поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

8.  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.
8.2.  Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.
8.3.  Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

9.  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9.1.  З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, Сторони домовилися:

  • усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;
  • на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцеві.

9.2.  Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

10.  ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1.  Договір діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даного Договору.
10.2.  Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в Договір,  шляхом публікації змін на сайті Виконавця.  Зміни і доповнення вступають в силу з моменту публікації,  якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.  
10.3.  При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником,  Виконавець послуг повідомляє про них Замовника, шляхом публікації  їх на сайті Виконавця не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу. 
10.4.  Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. 
10.5.  Договір може бути розірваним з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору або в інших випадках передбачених цим Договором. 
10.6.  Договір може бути розірвано достроково за ініціативою Замовника у наступних випадках:  
10.6.1.  в односторонньому порядку шляхом заповнення Заяви про розірвання Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання); 
10.6.2.  при істотній зміні умов договору.
10.7.  Договір може бути розірвано достроково Виконавцем у наступних випадках:
10.7.1.  при несвоєчасній оплаті Замовником наданих послуг Виконавцем;
10.7.2.  при порушенні Учнем Правил перебування та поведінки в Мовній школі ОЛА.
10.8.  Закінчення строку дії Договору, дострокове його розірвання за ініціативи Сторони або Сторін, не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків, які виникли під час дії Договору або у зв’язку із його виконанням.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1.  Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
11.2.  Замовник послуг підтверджує, повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків, які витікають або пов’язані з виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі, а також що всі умови цього Договору йому зрозумілі,  він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
11.3.  Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

12.  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ

ТОВ "Мовна школа ОЛА" 
29013 м. Хмельницький, пров. Пекарський 6, 
IBAN: № UA633154050000026000060739194
МФО 315405, ПАТ КБ «ПриватБанк», 
Код ЄДРПОУ 37825507 
Тел.: +38(0382)707876, +38(068)3600108, 
ola.km.ua@gmail.com

Фізична особа-підприємець
Нечипорук Валентина Миколаївна
29013 м. Хмельницький, пров. Пекарський 6
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації № 2 673 000 0000 063124 від 05.04.2018
Тел.: +38(0382)707876, +38(068)3600108